Post CICTP Workshop

ChangAn University

Zhejiang University - COTA Summit Workshop 2016
Time: July 10 - 11, 2016.
Location: Yuanzheng-Qizhen Hotel, Zijingang Campus, Zhejiang University.
866 Yuhangtang Road, Hangzhou 310058, China
For more information, please contact Dr. Xiqun (Michael) Chen at (+86) 15957172654 or chenxiqun@zju.edu.cn

               

1 1 1 1 1 1 1 1

BJTU icon
COTA icon

CICTP Conferences

CICTP 2015

Contact

Shanghai Maritime University:
Dr. Ying-En Ge (yege@shmtu.edu.cn)


COTA:
Dr. Xiaokun Wang (wangx18@rpi.edu), or
Dr. Yafeng Yin (yafeng@ce.ufl.edu).