Registration & Publication Fee Information (中文)

TBD

Registration & Publication Fee Information (English)

TBD

               


BJTU icon
COTA icon

CICTP Conferences

CICTP 2016

Contact

Tongji University:
Dr. Jian Sun (sunjian@tongji.edu.cn)


COTA:
Dr. Haizhong Wang (Haizhong.Wang@oregonstate.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).