Important Dates

Abstract Submission:
Abstract Acceptance:
Full Paper Submission:
Full Paper Acceptance:
Revised Paper Submission:
Conference:
October 16, 2016
November 1, 2016
December 15, 2016
February 1, 2017
March 1, 2017
July 7-9, 2017
               

1 1 1

BJTU icon
COTA icon

CICTP Conferences

CICTP 2018

Contact

Tongji University:
Dr. Jian Sun (sunjian@tongji.edu.cn)


COTA:
Dr. Haizhong Wang (Haizhong.Wang@oregonstate.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).