asia bar

What's New


Academic Affairs Committee

Chair: Xiaokun Wang
Members: Yafeng Yin, Yu Zhang, Lei Zhang, Shanjiang Zhu

Outreach and Communication Committee

Chair: Lei Zhang
Members: Haizhong Wang, Guohui Zhang, Sean Qian, Ken Yang

Fund Raising Committee

Chair: Jianming Ma
Members: Haizhong Wang, Heng Wei, Ruimin Ke

Award and Recognition Committee


Technical Committees